Om våra resor

vraresor2Våra resor är flexibla och personliga. Avresedatum är valfria, våra resor kan starta vilken dag som helst, året runt och flygbolag väljer du själv. Med Rubinresor upplevs lika mycket som på en gruppresa, men med oss reser du enskilt i eget fordon och med privat guide, bara du och ditt sällskap.
 
Tillhör du dem som sätter pris på komfort? Som gärna vill se en plats huvudattraktioner och få en inblick i landets kultur och historia i din egen takt? Som ibland föredrar att äta på en mysig liten restaurang du själv har valt? I sådant fall har vi resor som passar dig perfekt.

På våra resor ingår alltid: Program enligt beskrivning. Reseledning med engelsktalande professionell guide på stadsrundturer och utflykter. Transport med buss eller bil på stadsrundturer och utflykter om inte annat anges. Boende på hotell med god standard, vanligtvis betygsbedömning 4 eller 5 (på en 5-gradig skala).
(F-L-M) anger vilka av måltiderna Frukost – Lunch – Middag som ingår i den dagens program. Måltidsdrycker ingår inte om inget annat anges. I slutet av samtliga resebeskrivningar på hemsidan finns även en faktaruta med praktisk information för just den resan.

I priserna på hemsidan ingår inte flygresa från Skandinavien, du har största möjliga valfrihet och kan välja mellan flera olika flygbolag för transport till och från destinationen. Vilket som passar dig bäst, beroende på resväg och avresedag, bestämmer du tillsammans med en reserådgivare på din resebyrå, annars är det enkelt att själv boka online här på hemsidan. Här kan du jämföra priser och tider med olika flygbolag. Förutom några få undantag(kryssningar t.ex) har vi inga förutbestämda avresedatum, när resan startar bestämmer du helt och hållet själv.

Man kan vara endast en eller två resenärer, det beskrivna programmet genomförs oavsett. När du resor med oss riskerar du aldrig att resan ställs in på grund av för få deltagare med bara en månad kvar till avresa. Vi har inget minimiantal. 
Rubinresors program säljs via resebyråer och vårt försäljningskontor (se "Kontakta oss"). För betalningsvillkor och särskilda resevillkor hänvisar vi till resebyrån där resan beställs. Beställs resan direkt från oss hittar du villkoren här på hemsidan. Rubinresor har ställt erforderliga resegarantier till kammarkollegiet.Dessutom har samtliga resebyråer som säljer Rubinresors program och är medlemmar i SRF, svenska resebyråföreningen, ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet.
När det gäller visumhantering, då det behövs ansökas i Sverige innan avresa, hänvisar vi till respektive lands ambassad. Vissa resebyråer ombesörjer även visumhantering. Ansvaret för att korrekt visum och giltigt pass innehas vid inresa till andra länder ligger dock alltid hos resenären.Tänk även på att inneha fullvärdigt vaccinationsskydd (hör med vaccinationscentral angående vad som rekommenderas) och försäkring.  
Där prisindikationer anges är de beräknade per person som i sin tur delar dubbelrum med en medföljande resenär. Vissa perioder kan resans pris skilja sig ganska mycket från angiven prisindikation, till exempel under religiös högtid, nyår eller liknande.
Transporter kan på vissa platser komma att ske som SIC(seat in coach) där en buss delas med andra resenärer. Vi reserverar oss mot ändringar i angivna program och priser som står utanför Rubinresors kontroll, samt regler och kostnader för visum som kontinuerligt förändras.

Reklamation; Resenären måste åberopa eventuella fel och fordran till följd av avtal inom skälig tid efter det att hon märkt felet. Reklamationer och krav på prisavdrag eller liknande skall framställas skriftligen till oss/researrangören så snart som möjligt och senast en månad efter hemkomsten.
 
Vi har en uttalad policy att våra resor ska gynna lokala näringsidkare på de destinationer vi besöker. Det gäller främst hotell, restauranger, transportföretag etc. Våra samarbetspartners har informerats om att vi inte på något sätt medverkar där naturen eller den inhemska befolkningen missgynnas eller utnyttjas. Det gäller främst nationalparker, plantager, hantverkscentra etc.


Resevillkor

De allmänna resevillkoren (källa: www.regeringen.se)
År 1990 tillkom reviderade allmänna villkor. Dessa kom att äga
kort giltighet till följd av tillkomsten av paketreselagen.
Kort tid efter denna lags ikraftträdande träffade Konsumentverket/
KO och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation
en överenskommelse om nya allmänna villkor,
gällande fr.o.m. februari 1993. Viss ändring av dessa skedde i
augusti 1994. – Dessa 1993 års villkor kom att gälla i det närmaste
tio år.
Efter förhandlingar mellan Konsumentverket/KO och representanter
för resebranschen tillkom år 2002 nya överenskommelser
”Allmänna villkor för paketresor samt om information i marknadsföringen”.
Dessa villkor är de nu gällande. – De organisationer som Konsumentverket/KO sålunda
har träffat avtal med är Nätverket Svensk Turism, Föreningen
Svenska Bilresearrangörer (FSB), Svenska Bussbranschens Riksförbund
(BR) och Rese- och Turistindustrin i Sverige (RTS).
De allmänna resevillkoren Ds 2006:8

Det noteras att Researrangörsföreningen i Sverige (RIS) står utanför överenskommelsen
med Konsumentverket/KO. Dessa arrangörer tillämpar
dock villkor som är identiska med 2002 års allmänna villkor;
dock med undantag för vad som gäller avbeställning.
2002 års allmänna villkor överensstämmer i stor utsträckning
med 1993 års allmänna villkor. Någon övergripande omarbetning
har inte skett, vare sig i form eller i sak. Ändringar i förhållande till
1993 års villkor avser främst bestämmelserna om avbeställning och
om pris.
De allmänna villkoren kompletteras regelmässigt med den individuella
arrangörens särskilda villkor. Dessa sistnämnda står normalt
inte i strid med de allmänna villkoren, men utvecklar dessa i många
hänseenden.
I kataloger och broschyrer förekommer såväl de allmänna som
de särskilda villkoren; dessutom regelbundet information av typen
”Värt att veta”. Vad som sålunda upptas i arrangörens marknadsföringsmaterial,
blir regelmässigt en del av avtalet mellan arrangören
och resenären (jfr 5 § andra stycket PRL och prop. s. 70).
I det följande skall 2002 års allmänna resevillkor redovisas översiktligt.

Avsnitt 1 är rubricerad Avtalet.
Punkterna 1.1 och 1.2 överensstämmer helt med 9 § och 5 §
andra stycket PRL.
Enligt punkt 1.3 skall arrangören hålla resenären underrättad om
frågor som sammanhänger med avtalet och som är av betydelse för
resenären.
Punkt 1.4 rör anslutningsresa eller specialarrangemang. En sådan
resa eller ett sådant arrangemang ingår i avtalet endast om den/det
sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget.
Punkt 1.5 tar upp något som saknar motsvarighet i paketreselagen.
Nämligen ett särskilt formkrav för ett giltigt reseavtal. – I
punktens första mening sägs: Avtalet är bindande först när arrangören
skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären
inom avtalad tid har betalat överenskommen anmälningsavgift
enligt arrangörens anvisningar. – Vidare sägs i en andra mening att
arrangören utan dröjsmål skall bekräfta resenärens beställning.
Avsnitt 2 rör betalning av priset för resan.
I punkt 2.2 sägs att, om annat inte har överenskommits, arrangören
inte får kräva slutbetalning tidigare än 40 dagar före avresan.
Ds 2006:8 De allmänna resevillkoren

Punkt 2.3 anger att arrangören, i samband med bekräftelsen, får
ta ut en anmälningsavgift. Denna skall vara skälig i förhållande till
resans pris och omständigheterna i övrigt.
Enligt punkt 2.4 får arrangören, om resenären inte betalar enligt
avtalet, häva avtalet. Arrangören får då behålla anmälningsavgiften
som skadestånd, om detta inte är oskäligt.
Punkt 3 rör något som alls inte berörs i paketreselagen, nämligen
resenärens rätt till avbeställning. Villkoren delar upp reglerna så att
punkt 3.1 gäller fall då resenären inte har träffat avtal om s.k.
avbeställningsskydd samt punkt 3.2, då avtal om ett sådant skydd
har träffats.
Under punkt 3.1 sägs att avbeställningskostnaden alltid är lägst
200 kr per resenär.
I det följande – punkterna 3.1.1-3.1.4 – anges hur stor andel av
resans pris som resenären skall betala när, i förhållande till avresan,
avbeställningen sker. Nämligen
– tidigare än 30 dagar före avresan, 5 % av resans pris,
– senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan, 15 %
av resans pris,
– senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan,
50 % av resans pris samt
– inom 24 timmar före avresan, hela resans pris.
Det är endast här som vissa av de stora researrangörerna inte
tillämpar de allmänna villkoren; alltså de villkor som är resultatet av
överenskommelsen med Konsumentverket/KO. I stället tillämpas
följande särskilda villkor för avbeställning. Enligt dessa villkor skall
resenären erlägga då denne avbeställer
– tidigare än 30 dagar före avresan, anmälningsavgiften,
– senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan, 25 %
av resans pris,
– senare än 14 dagar, men tidigare än 8 dagar före avresan, 50 % av
resans pris samt
– senare än 8 dagar före avresan, hela resans pris.
Punkt 3.2 behandlar vad som skall gälla då resenären har träffat
avtal om avbeställningsskydd. I detta fall skall, vid fastställande av
resans pris, vad resenären erlagt för skyddet inte inräknas. Vidare
gäller att resenären inte har rätt att få tillbaka vad han har betalat
för avbeställningsskyddet.
Punkt 3.2.1 upptar den grundläggande regeln att, om resenären
har avbeställningsskydd, resan enligt följande punkter 3.2.2-3.2.4
får avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som
De allmänna resevillkoren Ds 2006:8

framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Denna avgift ”får
högst uppgå till 5 % av resans pris, dock högst 200 kronor”.
Punkt 3.2.2 rör sjukdom eller olycksfall. Sammanfattningsvis sägs
här att avbeställning får ske om resenären eller dennes make/-
maka/sambo eller annan nära släkting eller resenärens medresenär
drabbas av allvarlig sjukdom eller olycksfall. Vidare krävs att händelsen
är av sådan art att resenären inte rimligen kan genomföra
resan; detta före avresan men efter det att avtalet blivit bindande
för resenären enligt punkt 1.5.
Punkt 3.2.3 reglerar annan händelse av ingripande karaktär. Nämligen
att avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären
efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och händelsen
är av så ingripande karaktär att det inte är rimligt att genomföra
resan. Ytterligare krävs att resenären inte skall ha kunnat råda över
händelsen och inte vare sig känt till eller bort känna till denna då
resan beställdes. Som exempel nämns brand i den egna bostaden.
Enligt punkt 3.2.4 får avbeställning ske om en person, med vilken
resenären gemensamt beställt resan, avbeställer resan med stöd av
punkt 3.2.2 eller 3.2.3 samt att det är oskäligt att resenären skall
genomföra resan utan den andra personens sällskap.
Punkt 3.2.5 rör rätten till likvärdig inkvartering för den person
som avtalat om gemensam inkvartering med annan person, vilken
avbeställt resan.
I punkt 3.2.6 sägs att resenären skall avbeställa så snart som möjligt
och att grunden för avbeställningen skall styrkas på ett tillförlitligt
sätt.
Enligt punkt 3.4 skall, efter avbeställningen, det belopp som
resenären har till godo betalas tillbaka utan dröjsmål, dock senast 14
dagar efter avbeställningen.
Punkterna 4.1 och 4.2 rör resenärens rätt att överlåta avtalet. Här
ges ett exempel på vad som enligt 10 § första stycket PRL avses
med ”någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan”;
nämligen det fall att ett transportföretag som arrangören har anlitat
skulle godta byte av resenär.
Punkt 4.2 överensstämmer med 10 § andra stycket PRL, dock att
punkten anger ett maximibelopp om 200 kr för extra kostnader på
grund av överlåtelsen.
Punkten 5, som rör arrangörens ändringar före avresan och
inställande av resan, överensstämmer i flera hänseenden med 11–
14 §§ PRL.
Vad gäller rätten till skadestånd på grund av att arrangören har
ställt in resan, preciseras villkoren regleringen i paketreslagen.
Ds 2006:8 De allmänna resevillkoren

Nämligen – i punkt 5.4 andra stycket 1 – att denna rätt inte gäller
om arrangören visar att färre än ett i avtalet angivet minimiantal har
anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar för avresan
skriftligen har underrättats om att resan har ställts in; vid resor med
en varaktighet av högst fem dagar skall resenären underrättas senast
tio dagar före avresan.
Även beträffande ändring av priset gör villkoren vissa ändringar
och tillägg till lagtexten. Detta framgår av punkt 5.5 första och
andra stycket, där det bl.a. sägs följande. Priset får höjas med ett
belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning
som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsett
att denna kostnadsökning är av ett sådant slag som anges i angivna
punkter 1-3 (motsvarande 11 § andra stycket 1-3 PRL). Om t.ex.
en tullavgift ökar med 100 kr för varje resenär, får priset höjas med
samma belopp. Om resenären så begär, är arrangören skyldig att
redovisa hur prishöjningen har beräknats. – Rätt till prishöjning för
ändringar i transport- och växelkurser föreligger endast om kostnadsökningen
överstiger 60 kr.
Motsvarande 11 § tredje stycket PRL anger villkorens punkt 5.5
tredje stycket att priset inte får höjas under de sista 20 dagarna före
den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt
underrätta resenärerna om prisändringarna. – Resans pris skall
sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den
avtalade avresedagen har minskat. – Vid en kostnadsminskning
enligt ifrågavarande punkter 1 och 3 skall priset sänkas endast om
minskningen överstiger 60 kr, punkt 5.5 fjärde stycket.
Punkten 5.6 är rubricerad Arrangörens och resenärens rätt att
frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m. Det är här fråga om
vad som allmänt kallas force majeure. Här sägs i punktens första
stycke i huvudsak följande: Såväl arrangören som resenären har rätt
att frånträda avtalet om det i närheten av resmålet eller utefter den
planerade färdvägen inträffar katastrof, krig, generalstrejk eller
annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar genomförandet
av resan eller förhållandena på resmålet.
I punkten 5.6 andra stycket anges att, för att utreda om händelsen
är av sådan allvarlig karaktär som angetts i första stycket, sakkunniga
myndigheter skall tillfrågas.
Punkten 6 har rubriken Ändringar efter avresan.
Punkterna 6.1–6.3 överensstämmer helt med §§ 15-18 PRL (före
lagändring 2002:1132 och förordning 2004:540 beträffande 18 §).
Punkten 7 är rubricerad Reklamation och avhjälpande. En första
anblick kan ge uppfattningen att bestämmelserna här är i sak
De allmänna resevillkoren Ds 2006:8

identiska med i 19-20 §§ PRL. Så är det dock inte. Enligt 19 § PRL
får resenären inte åberopa fel om han inte, inom skälig tid efter det
att han märkt felet, underrättar arrangören eller återförsäljaren om
felet. – Men i villkorens punkt 7.1 sägs: Resenären får inte åberopa
fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom
skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar
etc. – Detta motsvarar regleringen i 17 § KTjL och 23 § KKL, men
inte 19 § PRL där ”eller bort märka” saknas. De allmänna villkoren
innebär här en skärpning till resenärens nackdel jämfört med paketreselagen;
detta eftersom villkoren i ett enskilt fall kan komma att
tidigarelägga resenärens skyldighet att reklamera. – Villkorens
reglering i denna del bör därför, enligt 4 § PRL, vara utan verkan
gentemot resenären i det vanliga fall då relationen mellan parterna
är ”konsumenträttslig”.
Villkorens punkter 7.2 och 7.3 överensstämmer med 19–20 §§
PRL.
Villkorens punkt 8 är rubricerad Resenärens ansvar under resan.
Härunder finns bestämmelser som helt saknar motsvarighet i PRL.
I punkt 8.1 sägs att resenären är skyldig att följa de anvisningar
för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan
person som arrangören anlitar. Vidare sägs bl.a. att resenären är
skyldig att respektera ordningsregler samt uppträda så att medresenärer
inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot
detta, kan arrangören häva avtalet. – I punkt 8.2 anges att resenären
svarar för vållande av skada som arrangören drabbas av, t.ex. genom
att inte följa anvisningar eller föreskrifter samt att resenären är
ersättningsskyldig för skada gentemot någon som arrangören
anlitar vid genomförandet av resan. – Det kan antas att vad som
sägs i dessa punkter 8.1-8.2 inte innehåller annat än vad som följer
enligt allmänna rättsgrundsatser.
Punkt 8.3 har rubriken Pass, visum, hälsobestämmelser m.m.
Innehållet i punktens första stycke står i överensstämmelse med
6 § första stycket jämte 7 § andra stycket PRL.
I punktens andra och tredje stycke anges att resenären själv är
ansvarig för iakttagande av nödvändiga formaliteter för resans
genomförande samt för kostnader som uppkommer på grund av
brister i formaliteterna; detta dock inte om bristerna har orsakats
av felaktig information från arrangörens/återförsäljarens sida.
Punkt 8.4 är rubricerad avvikande från arrangemanget. Här sägs
att en resenär som – efter det att resan har påbörjats – avviker från
arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller
dennes representant. – Vidare sägs att resenären, senast 24 timmar
Ds 2006:8 De allmänna resevillkoren

före uppgiven tid för återresa, skall kontakta arrangören för kontroll
av uppgifterna om hemresan.
Punkt 9 rör tvistlösning. Denna punkt anger att parterna bör försöka
att lösa en tvist som gäller tolkningen av avtalet genom förhandlingar.
Det sägs vidare att, om parterna inte kan enas, tvisten
kan prövas av ARN eller av allmän domstol. 

 

 

 

 

 

 

© Rubinresor 2009-2018